SC02. How to Say Colors in Chinese

Restricted
Oops...Members Only!

In this Chinese Speaking and Conversation video lesson, we will learn how to say colors in Chinese.  We’ll be practicing sentences in beginner Chinese conversation level, for example, how to use names of colors to describe things and how to talk about colors in Chinese.

TABLE OF CONTENT

I. Lesson Video →
II. Transcript →

I. INTERPERSONAL - DAILY CONVERSATION CHINESE VIDEO

30% OFF Early Bird Special!

8 Courses, 200+ Video, 100+ quizzes, future updates!
HSK Integrated · Speaking · Listening · Reading · Writing

Log in or Register for 7-day free trial.

II. TRANSCRIPT - READING & WRITING IN CHINESE

 

How to Say All Colors in Mandarin Chinese

Learn how to say colors in Chinese including light colors and dark colors in Chinese, and cold colors and warm colors in Chinese.

There are two ways to say colors in Mandarin Chinese. First is to say the name of one color itself, and the second way is to say the name of one color plus "色(sè)", which means "color".

 1. yánsè
 2. hóngsè
 3. chéngsè
 4. huángsè
 5. lǜsè
 6. lánsè
 7. zǐsè
 8. hēisè
 9. báisè
 10. fěnsè
 11. fěnhóngsè
 12. huīsè
 13. zōngsè
 14. kāfēisè
 15. jīnsè
 16. yínsè
 17. cǎisè
 18. mǐsè
 19. wúsè
 20. tòumíng
 21. lěngsè
 22. nuǎnsè
 23. shēnsè
 24. qiǎnsè
 25. shēnzǐsè
 26. qiǎnzǐsè
 27. shēnlǜsè
 28. qiǎnlǜsè
 1. 颜色
 2. 红色
 3. 橙色
 4. 黄色
 5. 绿色
 6. 蓝色
 7. 紫色
 8. 黑色
 9. 白色
 10. 粉色
 11. 粉红色
 12. 灰色
 13. 棕色
 14. 咖啡色
 15. 金色
 16. 银色
 17. 彩色
 18. 米色
 19. 无色
 20. 透明
 21. 冷色
 22. 暖色
 23. 深色
 24. 浅色
 25. 深紫色
 26. 浅紫色
 27. 深绿色
 28. 浅绿色
 1. color
 2. red
 3. orange
 4. yellow
 5. green
 6. blue
 7. purple
 8. black
 9. white
 10. pink
 11. pink
 12. gray
 13. brown
 14. Brown (coffee color)
 15. gold/blonde
 16. silver
 17. multi-color
 18. beige
 19. no color
 20. transparent
 21. cool colors
 22. warm colors
 23. dark colors
 24. light colors
 25. deep purple
 26. light purple
 27. dark green
 28. light green

 

How to Describe Colors of Items in Chinese

There are two ways to describe colors in Chinese.

 1. COLOR NAME + Noun (Phrase)
 2. COLOR NAME 色 + 的 + Noun (Phrase)
 1. hóngsè de yīfu
 2. hóng yīfu
 3. hēisè de kùzi
 4. hēikùzi
 5. báisè de pánzi
 6. bái pánzi
 7. fěnsè de tóufa
 8. fěnhóng de yīnghuā
 9. lǜsè de cǎo
 10. wúsè de jiǔ
 11. tóumíng de bēizi
 12. lěngsè de jiājù
 13. nuǎnsè de shāfa
 14. mǐsè de xiézi
 15. shēnsè de tàiyáng jìng
 16. qiǎn sè de T xù
 17. cǎisè de bōli
 18. cǎisè de wénshēn
 1. 红色的衣服
 2. 红衣服
 3. 黑色的裤子
 4. 黑裤子
 5. 白色的盘子
 6. 白盘子
 7. 粉色的头发
 8. 粉红的樱花
 9. 绿色的草
 10. 无色的酒
 11. 透明的杯子
 12. 冷色的家具
 13. 暖色的沙发
 14. 米色的鞋子
 15. 深色的太阳镜
 16. 浅色的T恤
 17. 彩色的玻璃
 18. 彩色的纹身
 1. red clothes
 2. red clothes
 3. black pants
 4. black pants
 5. white plate
 6. white plate
 7. pink hair
 8. pink sakura
 9. green grass
 10. no-color alcohol
 11. transparent glass/cup
 12. cool-color furniture
 13. warm-color couch
 14. beige shoes
 15. dark-color sun glasses
 16. light-color T-Shirt
 17. multi-color glass (like glass for windows)
 18. multi-color tattoo

 

How to Say Mixed Colors in Chinese

Sometimes when it’s a color in-between two colors, or "mixed colors", for example, greenish blue or blueish green, we can put two colors together and say the following colors:

(Be careful that this doesn’t mean that we can randomly put two colors together to make a new one. Usually phrases to describe these "mixed colors" are already accepted by everyone. And that’s the whole reason we can say these colors in Chinese in the first place.)

 1. lánlǜsè
 2. fěnzǐsè
 3. hēihuīsè
 4. zōnghóngsè
 5. fěnzǐsè de shǒujī
 6. lánlǜsè de hǎi
 7. zōnghóngsè de mǎ
 8. hēihuīsè de māo
 1. 蓝绿色
 2. 粉紫色
 3. 黑灰色
 4. 棕红色
 5. 粉紫色的手机
 6. 蓝绿色的海
 7. 棕红色的马
 8. 黑灰色的猫
 1. blueish green
 2. pinkish purple
 3. blackish gray
 4. brownish red
 5. pinkish-purple cellphone
 6. blueish-green ocean
 7. brownish-red horse
 8. blackish-gray cat

 

How to Talk About Colors in Mandarin Chinese

When we want to talk about colors in Chinese, the following sentences will come handy:

 1. zhège bēizi shì báisè de
 2. zhè jiàn yīfu shì zǐsè de
 3. zhège shǒujī shì hēisè de
 4. nà tiáo kùzi shì kāfēisè de
 5. tā de yǎnjing shì shēnzōngsè de
 6. zhè zhāng zhàopiàn shi hēibáide
 7. zhè zhāng zhàopiàn shì cǎisè de
 8. tā de tóufa shì hēisè de
 9. tā de tóufa shì jīnsè de
 10. qiūtiān de yèzi shì huángsè de
 11. chūntiān de cǎo shì lǜsè de
 12. tā yǒu héisè de yǎnjing
 13. tā de yǎnjing shì hēisè de
 14. nǐ nǚ'ér de yǎnjing shì shénme yánsè de
 15. nǐde tóufa shì shénme yánsè de
 16. zhè ge shǒujī shì shénme yánsè de
 17. nàge bēizi shì shénme yánsè de
 18. nǐde chē shì shénme yánsè de
 19. wǒde chē shì hóngsè de
 20. wǒ de tóufa shì hēisè de
 21. zhèlǐ de tiān hěn lán
 22. zhè duǒ huā zhēn hóng
 23. xiànzài jǐdiǎn le? tiān zhēn hēi
 24. nà ge shāfa de yánsè tài qiǎn le
 25. zhège yánse tài shēn le, wǒ bù xǐhuan
 26. zhè zhǒng fěnsè tài qiǎn le
 27. nà tiáo kùzi tài hóng le ma
 28. nǐ xǐhuan shénme yánsè
 29. wǒ xǐhuan hóngse, lánsè, háiyǒu lǜsè, bù xǐhuan zōngsè hé zǐsè
 30. zhège yánse zěnmeyàng
 31. nàge yánsè bùhǎokàn
 32. hóngsè hěn shìhé nǐ
 33. shēnsè bútài shìhé nǐ
 34. lěngsè bú shìhé nǐ
 35. nǐ shénme yánsè de yīfu zuìduō
 36. nǐ shénme yánsè de kùzi zuìduō
 37. nǐ shénme yánsè de xiézi zuì duō
 38. wǒ méiyǒu hóngsè de xiézi
 39. zhè shì zhāng hēibái zhàopiàn
 40. nà shì zhāng cǎisè zhàopiàn
 41. wǒ bàba de tóufa bái le
 42. tā de liǎn hóng le
 43. wǒ māma yǒu báitóufa le
 44. wǒ méiyǒu báitóufa
 45. nǐmen zhèlǐ yǒu hēisè de niúzàikù ma
 46. wǒ xǐhuan chī hóngsè de píngguǒ, bù xǐhuan chī lǜsè de píngguǒ
 47. zhè zhǒng yánsè guòshí le
 48. zhè zhǒng yánsè xiànzài hěn liúxíng
 49. Zhōngguórén xǐhuan hóngsè
 50. tā xǐhuan chuān hēisè de yīfu
 51. zhè jiàn yīfu yǒu jǐ zhǒng yánsè
 52. zhè jiàn yīfu yǒu hēisè hé báisè liǎng zhǒng yánsè
 53. wǒ yǒu yì tiáo xiǎo hēi gǒu
 54. tā yǒu yì zhī xiǎo bái māo
 55. nǐ xǐhuan shénme yànsè de huā
 56. zhè duǒ huā shì shēnhóngsè de
 57. wǒ xǐhuan fěnhóngsè de méiguī
 58. huángsè hé mǐsè dōu shì nuǎnsè
 59. shénme dōngxi shì wúsè tòumíng de
 60. shuǐ shì wúsè tòumíng de
 1. 这个杯子是白色的。
 2. 这件衣服是紫色的。
 3. 这个手机是黑色的。
 4. 那条裤子是咖啡色的。
 5. 她的眼睛是深棕色的。
 6. 这张照片是黑白的。
 7. 这张照片是彩色的。
 8. 他的头发是黑色的。
 9. 她的头发是金色的。
 10. 秋天的叶子是黄色的。
 11. 春天的草是绿色的。
 12. 她有黑色的眼睛。
 13. 她的眼睛是黑色的。
 14. 你女儿的眼睛是什么颜色的?
 15. 你的头发是什么颜色的?
 16. 这个手机是什么颜色的?
 17. 那个杯子是什么颜色的?
 18. 你的车是什么颜色的?
 19. 我的车是红色的。
 20. 我的头发是黑色的。
 21. 这里的天很蓝。
 22. 这朵花真红。
 23. 现在几点了?天真黑!
 24. 这个沙发的颜色太浅了。
 25. 这个颜色太深了,我不喜欢。
 26. 这种粉色太浅了。
 27. 那条裤子太红了吗?
 28. 你喜欢什么颜色?
 29. 我喜欢红色、蓝色,还有绿色,不喜欢棕色和紫色。
 30. 这个颜色怎么样?
 31. 那个颜色不好看。
 32. 红色很适合你。
 33. 深色不太适合你。
 34. 冷色不适合你。
 35. 你什么颜色的衣服最多?
 36. 你什么颜色的裤子最多?
 37. 你什么颜色的鞋子最多?
 38. 我没有红色的鞋子。
 39. 这是张黑白照片。
 40. 那是张彩色照片。
 41. 我爸爸的头发白了。
 42. 他的脸红了。
 43. 我妈妈有白头发了。
 44. 我没有白头发。
 45. 你们这里有黑色的牛仔裤吗?
 46. 我喜欢吃红色的苹果,不喜欢吃绿色的苹果。
 47. 这种颜色过时了。
 48. 这种颜色现在很流行。
 49. 中国人喜欢红色。
 50. 他喜欢穿黑色的衣服。
 51. 这件衣服有几种颜色?
 52. 这件衣服有黑色和白色两种颜色。
 53. 我有一条小黑狗。
 54. 他有一只小白猫。
 55. 你喜欢什么颜色的花?
 56. 这朵花是深红色的。
 57. 我喜欢粉红色的玫瑰。
 58. 黄色和米色都是暖色。
 59. 什么东西是无色透明的?
 60. 水是无色透明的。
 1. This cup is white
 2. This “jian” (of) clothes is purple.
 3. This cellphone is black.
 4. That “tiao” (of) is coffee-color.
 5. Her eyes are dark brown.
 6. This “zhang” picture is black (and) white.
 7. This “zhang” picture is multi-color.
 8. His hair is black.
 9. Her hair is blonde.
 10. Autumn's leaves are yellow.
 11. Spring's grass is green.
 12. She has black eyes.
 13. Her eyes are black.
 14. What color are your daughter’s eyes?
 15. What color is your hair?
 16. What color is this “ge” cellphone?
 17. What color is that “ge” glass/cup?
 18. What color is your car?
 19. My car is red.
 20. My hair is black.
 21. Here’s sky (is) very blue.
 22. This “duo” flower (is) really red.
 23. What time is it? (The) sky (is) really black!
 24. This “ge” couch’s color (is) too light.
 25. This “ge” color (is) too dark, I don’t like (it).
 26. This type (of) pink (is) too light.
 27. Is that “tiao” pants too red?
 28. What color (do) you like?
 29. I like red, blue, green in addition, (I do) not like brown and purple.
 30. How is this “ge” color?
 31. That “ge” color (is) not good-looking.
 32. Red quite suit you.
 33. Dark colors not quite suit you.
 34. Cool colors not suit you.
 35. What color (of) clothes (do) you (have) the most?
 36. What color (of) pants (do) you (have) the most?
 37. What color (of) shoes (do) you (have) the most?
 38. I (do) not have red shoes.
 39. This is (one) “zhang” (of) black (and) white picture.
 40. That is (one) “zhang” (of) multi-color picture.
 41. My dad’s hair (has become) white.
 42. His face (has become) red(blushed).
 43. My mom (has) had white hair (now).
 44. I (do) not have white hair.
 45. (Do) you guys here have black jeans?
 46. I like eating red apple, (I do) not like eating green apple.
 47. This type (of) color (has become) outdated.
 48. This type (of) color now (is) very popular.
 49. Chinese people like red color.
 50. He likes wearing black outfit.
 51. How many types (of) colors (does) this “jian” (of) clothes have(/come in)?
 52. This “jian” (of) clothes have(/come in) black and white two types (of) colors.
 53. I have one “tiao” (of) little black dog.
 54. He has one “zhi” (of) little white cat.
 55. What color’s flowers (do) you like?
 56. This “duo” (of) flower (is) deep red.
 57. I like pink roses.
 58. Yellow and beige both are warm colors.
 59. What items are no-color (and) transparent?
 60. Water is no-color (and) transparent.
1 Comment
Collapse Comments
Leiana Ianne T. GucabanGuest June 8, 2021 at 3:54 am

it was awesome

Leave a Comment

Scroll to Top